Slider

Calendar Techno

ติดต่อคณะ

แผนที่

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดต่อคณบดี

                   สายตรงคณบดี
: dean@techno.rru.ac.th
: facebook

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

24 สิงหาคม 2561 งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ

ศูนย์ภาษา เปิดบู๊ทรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เปลี่ยนภาษา