ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุม ร่วมกับ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารวิชาการ

โดยมีวาระอาทิ 1.พิจารณาข้อมูลจุดคุ้มทุนของหลักสูตรและแน […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับตรงโควตา)

โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาคณะเทคโนฯ จำนวน 80 คน ในวันที่ 25 […]

อ่านต่อไป

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจั […]

อ่านต่อไป

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรม

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบร […]

อ่านต่อไป

วันที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ EEC และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อบรมหลักสูตรระยะสั้น

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นำคณะศิษย์เก่ […]

อ่านต่อไป

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ […]

อ่านต่อไป