โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก […]

อ่านต่อไป

โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5

โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก […]

อ่านต่อไป

พิธีไหว้ครูองค์พ่อพระวิษณุกรรม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 เวลา 9.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

อ่านต่อไป

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Iโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสา […]

อ่านต่อไป