อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโคร […]

อ่านต่อไป

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโค […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมอาทิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลัก […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคป […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการในการเตรียมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคาร […]

อ่านต่อไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุม ร่วมกับ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารวิชาการ

โดยมีวาระอาทิ 1.พิจารณาข้อมูลจุดคุ้มทุนของหลักสูตรและแน […]

อ่านต่อไป

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรม

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบร […]

อ่านต่อไป