ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App lnventor” สำหรับบุคคลทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาห …