ศูนย์ภาษา เปิดบู๊ทรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เปิดบู๊ทรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเ […]

อ่านต่อไป

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด […]

อ่านต่อไป

ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นอย่า […]

อ่านต่อไป

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 26

ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำน […]

อ่านต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโท และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี

จัดโครงการค่ายยุววิศวกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร กา […]

อ่านต่อไป

โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อไป