previous arrow
next arrow
Slider

Calendar Techno

ช่องทางติดต่อ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดต่อคณบดี

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 26

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโท และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี

เปลี่ยนภาษา