ตรวจสอบภายใน วันที่ 26-27 กันยายน 2556 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์