โครงการพัฒนาระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบ Smart Drying

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะทำงานดังนี้ อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์ อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง และนายสมศักดิ์ ทองแก้วได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบ Smart Drying ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มชุมชน เสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรมที่ ๓ การอบรมให้ความรู้ระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบ Smart Drying ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราณ ชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา