โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563

เมื่อวันที่ (23 ก.ย 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย ความสามัคคีสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา