จัดโครงการ IME+MAE สืบสานศิลปวัฒนธรรมทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ (26 พ.ย 63) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการ IME+MAE สืบสานศิลปวัฒนธรรมทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ เพื่อความเป็นสิริมงคล สามัคคีสมานฉันท์ สร้างขวัญและกำลังใจ และการส่งเสิรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา