ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดวันมอบทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา