ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 9.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องมาตรกาและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) และเตรียมสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนออไลน์สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม ZOOM

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา