คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ แผนการพัฒนาหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561-2564,แผนการศึกษาต่อของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560-2563,การเลือกตั้งประธานสาขาวิชา,แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 
แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา