คณบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติด้านงานพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติด้านงานพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางคล้า)

แสดงความคิดเห็น