คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560

โดยมีวาระพิจารณา อาทิเช่น การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา,ปฎิทินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560,แนวทางการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560,ระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา