คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ. ดุลสัมพันธ์. ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์. กรรมการ
3. ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
ในวันที่ 11-12 กันยายน ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา