อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กลุ่มนักศึกษา

5700323501

5800323501

5700326901

5800326901

5700328801

5800328801

5900323501

6000326901

สาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีก่อสร้าง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีก่อสร้าง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายจตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

นายณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

นางสาวสุทธิดา  การะเวก

นางสาวสุทธิดา  การะเวก

นายเมธี  พรมศิลา

นางกิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ

นายธนธัช  มั่นมงคล

นายยุธณรงค์ จงจันทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กลุ่มนักศึกษา

5700353401

5700242402

5800353401

5800353402

5900353401

5900353402

6000353401

6000353402

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเษกสรร  สิงห์ธนู

นายประเวช  เชื้อวงษ์

นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง

นายบรรพจน์  มีสา

นายณัฐภัทร  กาญจนเรืองรอง

นายชัชวาล  มงคล

นายบุญส่ง พลสัมฤทธิ์

นายนภดล  เชนะโยธิน

นายจักรพันธ์  ปิ่นทอง

นายสุธี  ประจงศักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

กลุ่มนักศึกษา

5700326801

5800326801

5800326802

5900326801

5900326802

6000326801

6000326802

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกาหลง  บัวนาค

นายประพฤทธิ์  สุพร

นายสมศักดิ์  คำมา

นายสรรพสิทธิ์  ชลพันธ์

นายนรินทร์  กุลนภาดล

นายชัชวาล  นิมโรธรรม

นางสาวกาหลง  บัวนาค

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กลุ่มนักศึกษา

5700327001

5700327002

5800327001

5800327002

5900327001

5900327002

6000327001

6000327002

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายสุรพงษ์  แก่นมณี

นายประยุทธ อินแบน

นายสุรพงษ์  แก่นมณี

นายสุรกิจ  ทองสุก

นายก่อเกียรติ  กาญจนรัตน์

นายประยุทธ  อินแบน

นายภูมิพัฒน์  กกำคำ

นายสุรกิจ  ทองสุก

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

กลุ่มนักศึกษา

5700328601

5800328601

5900328601

6000328601

สาขาวิชา

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายสราวุธ  อศรานุวัฒน์

นางสาวจริยา  แผลงนอก

นายอภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์

นายวิชาญ  ตอรบรัมย์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
อ่านข้อมูลเพิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา