ปฏิทินการจัดทำ มคอ. 3 – 7 ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาคการศึกษาปฏิทินการศึกษาชื่อแบบ มคอ.กำหนดส่งแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
2/2560เปิดภาคการศึกษา30 ต.ค. 60

มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา)

มคอ.4 (รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม)

ภายในวันที่ 27 ต.ค. 60

(อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่เปิดสอน)

อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งที่ประธานสาขาวิชาและจัดประชุมสาขาวิชา หลังจากนั้นสาขาวิชานำส่งที่งานวิชาการสำนักงานคณบดี พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งในระบบ edu2008 (http://reg.rru.ac.th)
ภายในเวลาที่กำหนด
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน23 ก.พ. 60

มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา)

มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม)

ภายในวันที่ 23 มี.ค. 60

(ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา)

  มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)

ภายในวันที่ 20 เม.ย. 60

(ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา)

 

หมายเหตุ : ก่อนการจัดส่ง มคอ.7 หลักสูตรต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และจัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนพิจารณา มคอ.7

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา