คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรม/โครงการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น