วันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ MOU จัดทำ 4 หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการ EEC

วันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ MOU จัดทำ 4 หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการ EEC รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA) โรงเรียนธุรกิตการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทลและไวน์ (Witoon’s Cocktail&Wine School) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy : AHRDA) บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ซีเมนส์ (ดิจิทัล แฟคทอรี) จำกัด จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ด้านดิจิทัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จะมีการจัดการอบรมภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ และเมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้ว จะมีงานรองรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา