วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุม อาทแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560(รอบ 6 เดือน),แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย คุณร่มไทร ทิพยเศวต และ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ สาวัณย์วิสุทธิ์ ครบวาระดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ เวลา 13.30 น.ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา