วันที่ห้า โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ห้า โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ดำเนินงานโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 
แสดงความคิดเห็น