ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา