คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการในการเตรียมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา