อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิงเตอร์อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา