โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรม 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรม 4.0 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา