โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Iโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตศึกษา อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 
แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา