โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

กิจกรรม/โครงการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น