หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโท และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี

กิจกรรม/โครงการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

จัดโครงการค่ายยุววิศวกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเครือข่ายนักเรียนและโรงเรียนกับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นฐานความรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีโอกาสได้เข้ามาทำความรู้จักกับอาชีพวิศวกร ได้ทดลองฝึกหัดใช้เครื่องมือที่ใช้เรียนจริง และได้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในอนาคต ในวันที่10-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น และอาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

แสดงความคิดเห็น