คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยพิธีเปิด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยพิธีเปิด โดย อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการ วิทยากร 3 ท่าน ท่านแรกบรรยายเรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการทำงานอย่างมีความสุข และการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน โดย อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ท่านที่สอง บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในสังคมและจิตวิทยาในการทำงาน โดยอาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล ท่านที่ 3 บรรยายเรื่อง ขั้นตอนและคู่มื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิจติสุนทโรภาศ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 1041 อาคาร 10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา