ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินงานของเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาแนวคิด วิสัยทัศน์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานในการผลิตบุคลากร งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

แสดงความคิดเห็น