คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น