คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 มีวาระพิจารณา อาทิ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561, ปฏทินกิจกรรมงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 รายงานติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร เวลา 13.00 น. ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น