สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 11 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 3 คน

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษาและรหัสกลุ่ม