คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น