การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

การเรียนการสอน บริการวิชาการ
แสดงความคิดเห็น