คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561

การเรียนการสอน บริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบการประชุมอาทิ การตรวจประเมินคุณภาพภายในการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2561, ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น