โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา

การเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเทคโนฯ

แสดงความคิดเห็น