คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบวาระอาทิ วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานของคณบดี, แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของรองคณบดี, สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2560, คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561-2564 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา