คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2561 โดยมีวาระอาทิ (ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา