คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุมอาทิ แผนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564), แผนการศึกษาต่อของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(พ.ศ. 2561 – 2564), แผนการพัฒนาหลักสูตร, การจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561,วันที่ 9 ตุุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #ประชุมวิชการคณะ #ครั้งที่2

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา