สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ พร้อมได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกงาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 1045 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ ##คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา