สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในงานเขียนแบบเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะในการออกแบบ เขียนแบบโดยโปรแกรม Autodesk Inventor ไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง เพิ้อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม/อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า #โครงการ #ฝึกอบรม #การใช้โปรแกรม #Auotdesk #Inventor

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา