โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากคณะฯร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย 6 พ.ย. 60 เวลา 9.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และรับฟังผลการประเมิน 7 พ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ