าขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Q-DAS

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Q-DAS เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบคุณภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้อง 1035 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนทร์ บางคล้า #สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม#โปรแกรมQ_DAS

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา