วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อ.อัญชลี ชนะค้า และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนและจัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา