วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อ.สุรพงษ์ แก่นมณี และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อ.สุรพงษ์ แก่นมณี และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นำทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนและจัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา