โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเทคนิคหรือวิธีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเทคนิคหรือวิธีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #โครงการเสริมสร้างความรู้ #KM

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา