เมื่อวันที่ (20 มี.ค 62) บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เข้าร่วมโครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”กิจกรรมเสวนา

เมื่อวันที่ (20 มี.ค 62) บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เข้าร่วมโครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”กิจกรรมเสวนา
และอภิปรายรายละเอียดของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) พิธีเปิดโครงการโดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญจาก​ 5​ สถาบัน
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ณ​ ห้องประชุมเจ้าเสวย​ ชั้น​ 4​ อาคารราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-515-458

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา